S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Disign Home Art, Martin Hitschfel sídlem Langrova 1056, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 75460050, DIČ 8707273553 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese www.designhomeart.eu (dále jen „e-shop“ nebo „obchod).

1.2 Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu se použijí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni jejího uzavření.
 

2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 V objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Tyto údaje budou prodávajícím považovány za správné a pravdivé, prodávající není povinen jakkoli zkoumat jejich správnost či aktuálnost a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením nepravdivých či neaktuálních údajů ze strany kupujícího.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího ohledně tohoto zboží. Umístění nabízeného zboží na e-shop není bez dalšího nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3 Prodávající přijetí objednávky kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.4 Okamžikem doručení potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena.

2.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li dodání zboží možné z důvodů na straně výrobce či z důvodu vyšší moci.

2.6 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.

2.8 Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

2.9 Kupující bere na vědomí, že zboží lze objednat pouze v množství obvyklém pro domácnost.

 

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou orientační a jsou uvedeny včetně DPH. Nezahrnují však náklady spojené s dodáním zboží (článek 3.3.).

3.2 Ceny zboží v rámci e-shopu se mohou lišit od cen, jež jsou u totožného zboží uvedeny v provozovnách prodávajícího; kupující není oprávněn požadovat při nákupu v provozovně prodávajícího snížení ceny dle ceny uvedené u totožného zboží v e-shopu, a naopak.

3.3 Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

3.4 E-shop obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky. Tyto náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou.

3.5 Veškeré informace o platebních podmínkách obdrží kupující v rámci e-mailu, kterým prodávající potvrzuje přijetí objednávky.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně jen na kupujícího, který je spotřebitelem.

4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář který mu byl doručen společne se zakoupeném zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující dále zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno.

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením kupujicí.

4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkčnost. Prodávající si tímto vyhrazuje právo na poměrné snížení navrácené kupní ceny s ohledem na úroveň poškození, opotřebení či znehodnocení vráceného zboží.

4.7 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.8 Byl-li ke zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zboží uvedená v objednávce.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je zboží dodáváno, pokud to podmínky dovolují, před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla označena jako místo dodání. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím třetích subjektů (dopravců). Kupující je povinen být přítomen na místě dodání a poskytnout dopravci veškerou potřebnou součinnost, případně k tomuto účelu zajistit přítomnost jiné osoby.

5.3 Kupující je povinen informovat předem prodávajícího o případných složitých podmínkách či překážkách pro dodávku či vykládku zboží.

5.4 Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího a zboží nepřevezme nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy k odběru nebo v jiné dohodnuté lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud již došlo k uhrazení kupní ceny, bude v případě odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu způsobem dohodnutým mezi stranami.

5.5 Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

5.6 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

5.7 Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl dopravci údaje týkající se kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží.

5.8 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

6.1 Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.

6.2 Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.

6.3 Prodávající doporučuje kupujícímu oznámit vadu zboží prostřednictvím emailu info@designhomeart.cz. Reklamaci, tj. oznámení vady, je dále možné učinit i písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení, adresu a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zboží, fotodokumentaci a bližší popis vady.

6.4 V případě, že je kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží; zároveň projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5 V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvanácti měsíců od převzetí zboží.

6.6 V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

6.7 Za vadu zboží se nepovažuje (mimo jiné) obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovaných ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené v e-shopu jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.

6.8 U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla tato nižší cena sjednána.

6.9 Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).

7.2 Prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

7.3 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s informací o zpracování osobních údajů společností Design Home Art Informace o zpracování OÚ je přístupná na webové stránce www.designhomeart.cz/GDPR

7.4 V případě, že kupující nebude realizovat odběr nebo montáž zboží osobně, podpisem obchodních podmínek souhlasí s tím, že nezbytné osobní údaje budou poskytnuté třetím subjektům, které budou tyto služby zabezpečovat.

7.5 Osobní údaje budou uchovávané v elektronické podobě v informační systému prodávajícího nebo v tištěné podobě na kupních smlouvách.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

8.3 Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou či s e-shopem se řídí českým právem.

8.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.5 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má prodávající, případně subjekt pověřený archivací.

8.6 Kontaktní údaje prodávajícího: Design Home Art , Martin Hitschfel , Langrova 1056, 549 41 Červený Kostelec, Tel.: +420 735 290 074 email: info@designhomeart.cz

V Červením Kostelci dne 17.03.2020
Design Home Art

                    

YjEwMTBhN